جستجو
فیلترها
بستن

آبمعدنی

آبهای معدنی با نام لاتین Inorganic Water آبهایی هستند که در یک کیلوگرم آنها لااقل هزار میلی گرم نمک و یا 250 میلی گرم انیدرید کربنیک آزاد موجود است آبهای معدنی، از چشمه های طبیعی یا چشمه هایی که به طور مصنوعی ایجاد شده اند، جریان دارند. آب چشمه ها بطور کلی دارای نمکهایی هستند که در موقع عبور آب از سطح زمین در آن حل شده اند که آب مقطر فاقد این نمکهاست. مقدار این نمکها در آبهای معدنی بمراتب زیادتر و لااقل به یک در هزار می رسد. در آب معدنی ترکیباتی مانند نمکهای ید و ترکیبات آرسنیک و ترکیبات گوگرددار و مواد رادیواکتیو و نظیر آنها وجود دارد که در آب معمولی نیست. از آنجائیکه ترکیبات قشر زمین در نقاط مختلف متفاوت می باشد، مسلم است که ترکیبات آبهای معدنی هم فرق می کنند و در یک آب معدنی مقدار کلرور سدیم زیادتر و در آب معدنی دیگر مقدار آهک زیادتر است. تمام انواع آب معدنی در اینجا قرار می گیرند. به ذکر است آب آشامیدنی و آب گازدار در این قسمت کدگذاری نمی شوند.