جستجو
فیلترها
بستن

آبنبات

به نوعی فرآورده شیرین که از ترکیب شکر در آب، شیر، افزودنیها و طعم دهنده ها و حرارت دادن محلول به دست آمده تا کاراملی شدن آن تهیه می شود. آب نبات می گویند که مخلوط پخته ای است با قوام سخت که در دمایی از 148-138 درجه سانتیگراد تهیه می گردد و دارای 5/1 درصد رطوبت و 30 درصد قند احیاکننده و 65 درصد ساکاروز می باشد. آب نبات باید طعم و بو و رنگ مطلوب و شکل و اندازه یکنواخت داشته باشد. همچنین طرز تهیه آب نبات میزان سختی، نرمی و یا کشدار بودن آن را تعیین می نماید. تمام انواع آب نبات در این دسته قرار می گیرند.