جستجو
فیلترها
بستن

ماءالشعیر

به نوشیدنی که از عصاره جو و با کمک مخمر آبجو تهیه شده ماءالشعیر می گویند. ماءالشعیر دارای الکل نیست. تمام انواع ماءالشعیر با طعمهای مختلف در این دسته قرار می گیرند.