جستجو
فیلترها
بستن

کمپوت

به میوه هایی که در یک قوطی در بسته حرارت می دهند تا به درجه دمایی برسد که همه میکرو ارگانیسمهای زیان آور و هاگهایی که در هنگام نگهداری در درجات دمای معمولی قادر به رشد هستند کشته شوند کمپوت می گویند. کمپوتها را از میوه های درسته یا تکه شده تهیه می کنند. تمام انواع کمپوت در اینجا قرار می گیرد.